The topics of the upcoming city council meeting (12 / 4 / 2019)

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια tactic συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 12 Απριλίου 2019, day Friday and time 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

THEME 1ο:Απόφαση Δ.Σ. για εξέταση αίτησης θεραπείας κατά της υπ’ αριθμ. 356/24-9-2018 απόφασής του και λήψη επικαιροποιημένης απόφασης για «Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Φρυνίου Δ.Ε. Λευκάδας»

rapporteur: Kyriakos Prokopios, Pr / nos D / Directorate Planning & Environment

THEME 2ο:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Βασιλικής – Πόντι Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας στα Ο.Τ. 1 και Ο.Τ.2 (σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Speakers: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Kyriakos Prokopios, Pr / nos D / Directorate Planning & Environment

THEME 3ο: Απόφαση Δ.Σ. παροχής σύμφωνης γνώμης ή μη, για αναγνώριση δρόμου ως κοινόχρηστου αγροτικού, στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Τσουκαλάδων Δ.Ε. Λευκάδας στη θέση «Καλντέρι ή Κάντερ Σκάλα» και «Κεντρώματα». (σχετ. η υπ΄αριθ. 1/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

rapporteur: Christos Katiforis, Alderman

Kyriakos Prokopios, Pr / nos D / Directorate Planning & Environment

THEME 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου (Παλιό Λιοτρίβι), στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας.

rapporteur: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

THEME 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για ανταλλαγή ιδιωτικού ακινήτου με ακίνητο στην Τ.Κ. Μαραντοχωρίου Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας.

rapporteur: Mark Nikitakis, Alderman

THEME 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας εξαγορά ιδιωτικού ακινήτου στη θέση Βαγενή Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας.

rapporteur: Mark Nikitakis, Alderman

THEME 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

rapporteur: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

THEME 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών για την ανασκαφή – ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Λευκάδας, Β΄ Φάση.

rapporteur: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

THEME 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (393.600,00) από την από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του 2th υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της πράξης «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5004012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

rapporteur: Mark Nikitakis, Alderman

THEME 10ο: Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης πινάκων εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020- 2023 του Δήμου Λευκάδας.

rapporteur: Mark Nikitakis, Alderman

THEME 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη, εισόδου – εξόδου οχημάτων ή απότμησης πεζοδρομίου, στην Τ.Κ. Καρυάς Δήμου Λευκάδας. (σχετ. η υπ΄αριθ. 2/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

rapporteur: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

THEME 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης σε τρίτο, εργασιών αποψίλωσης και κοπής αυτοφυούς βλάστησης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Λευκάδας.

rapporteur: Efstathios Vlachos, Chief Executive Officer

THEME 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο “Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας ” με κωδικό ΟΠΣ 5029288 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 817Π.Ε./28-3-2019 (ΑΔΑ ΨΞΛ37ΛΕ-ΗΤΩ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

rapporteur: George Philip, Deputy Mayor

THEME 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο “Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου ” με κωδικό ΟΠΣ 5028098 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 770Π.Ε./28-3-2019 (ΑΔΑ ΨΚΝΤ7ΛΕ-5ΣΥ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

rapporteur: George Philip, Deputy Mayor

THEME 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

rapporteur: Kon / nos Serb, Alderman

THEME 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές»
(πρόσκληση VI: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»)

rapporteur: Kon / nos Serb, Alderman

THEME 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ” Δ.Ε. Απολλωνίων, Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 15.000,00 €.

rapporteur: George Philip, Deputy Mayor

THEME 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

rapporteur: George Philip, Deputy Mayor

THEME 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Α.(από Κάβαλο Τσουκαλάδες)& Β. (Από Σκάρους προς Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας) Γ.(από Κοντάραινα προς Σελί)», προϋπολογισμού 45.797,29 €.

rapporteur: George Philip, Deputy Mayor

THEME 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

rapporteur: George Philip, Deputy Mayor

THEME 21ο: Απόφαση ΔΣ για την έγκριση υποβολής υποψηφιότητας για το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στο Βραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2020»

rapporteur: Athanasios Perdikaris, Alderman

THEME 22ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2019.

rapporteur: Athanasios Perdikaris, Alderman

THEME 23ο: Απόφαση ΔΣ για ορισμό Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (άρθρο 50 του Ν. 1566/85) για το έτος 2019 (έως την λήξη της θητείας της Δημοτικής Αρχής).

rapporteur: Philip Kourtis Alderman

THEME 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για απαλλαγή ποσού από τροφεία στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Λευκάδας

rapporteur: Athanasios Perdikaris, Alderman

THEME 25ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εγγραφή και την διαγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2018-2019.

rapporteur: Athanasios Perdikaris, Alderman

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π στο Δήμο Λευκάδας.

rapporteur: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

THEME 27ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

rapporteur: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

THEME 28ο: Παραχώρηση χρήσης χώρου (δημοτικό κτηνιατρείο) του Δήμου Λευκάδας σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

rapporteur: Athanasios Perdikaris, Alderman

THEME 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης κτιρίου και περιβάλλοντα χώρο παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κομηλίου στον Σύλλογο Απανταχού Κομηλιωτών και Φίλων “Η Παναγία”.

rapporteur: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΔΕΠ

THEME 30ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. σχετικά με την ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

rapporteur: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΔΕΠ

THEME 31ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

rapporteur: George Philip, Deputy Mayor

THEME 32ο: Board decision for approval 1th Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: ” ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ”, αναδόχου: EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

rapporteur: George Philip, Deputy Mayor

THEME 33ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας Ο.Ε.

rapporteur: George Philip, Deputy Mayor

THEME 34ο: Board decision for granting 3th παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ».

rapporteur: George Philip, Deputy Mayor

THEME 35ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

rapporteur: George Philip, Deputy Mayor

ΘΕΜΑ 36ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ” αναδόχου: “Μαρδας Β. – Συνοδινός Ν. – Κατοστάρας Η. Ο.Ε.” προϋπολογισμού έργου: 38.273,73€

rapporteur: George Philip, Deputy Mayor

ΘΕΜΑ 37ο: Απόφαση Δ.Σ. για: α) ένταξη του Δήμου Λευκάδας στο εταιρικό σχήμα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» και β) συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στο εταιρικό κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με δέκα (10) εταιρικές μερίδες των εκατό (100) ευρώ εκάστη και συνολικό ποσό συμμετοχής 1.000,00 ευρώ.

rapporteur: Athanasios Perdikaris, Alderman

ΘΕΜΑ 38ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση ή μη άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

rapporteur: Mark Nikitakis, Alderman

ΘΕΜΑ 39ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

rapporteur: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ