Οι προτάσεις του ΕΟΑΕΝ στη διαβούλευση για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Τις εφ ‘ όλης της ύλης θέσεις και προτάσεις του αναφορικά με τον νέο αναπτυξιακό νόμο που έχει θέσει η κυβέρνηση σε διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς και προτίθεται να καταθέσει στη συνέχεια στη βουλή αναπτύσσει ο EOAEN δείχνοντας τη δέουσα ευαισθησία και τα άμεσα αντανακλαστικά για ένα θεμελιώδες για την οικονομία και τη χώρα γενικότερα μέτωπο.

Έπειτα από μακρά και ενδελεχή μελέτη του νόμου ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών προχωράει στις δικές του προτάσεις σ’ ότι αφορά το θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας που έχει σχεδιάσει και θέσει σε διαβούλευση το Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Αναλυτικά οι κατ’ άρθρο και παράγραφο του προς διαβούλευση νόμου «παρεμβάσεις» του ΕΟΑΕΝ :

Άρθρο 05 – Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

"2. Minimum investment plan height

c. for micro and small enterprises in the amount of hundred and fifty thousand (150.000) euro "

ΕΟΑΕΝ : Παρ.2, περίπτωση γ, στις νησιωτικές περιοχές το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να οριστεί στα 50.000 ευρώ, ενώ στα μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων να μην ισχύει κανένας περιορισμός. Άλλωστε δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ καλές επιχειρηματικές ιδέες που από τη φύση τους απαιτούν λίγα κεφάλαια και πρέπει να στηριχθούν.

Article 06 - Beneficiaries falling investment projects

ΕΟΑΕΝ : Τα Επιμελητήρια και οι αναπτυξιακές εταιρείες αυτών να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους ενισχύσεων του νόμου, για δράσεις που στοχεύουν στην προβολή και ανάπτυξη του αγροδιατροφικού και τουριστικού προϊόντος των νησιωτικών περιοχών.

Άρθρο 08 – Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

“3. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:
a. the construction, expansion and modernization of building facilities and special and auxiliary facilities of buildings. These costs may not exceed 50% of the total eligible costs of the investment project "

ΕΟΑΕΝ : Paragraph 3 a case, remove the restriction of 50% of eligible costs incurred for the construction, expansion and modernization of building facilities for investments which by their nature require high expenditure in fixed assets (eg hotels)

Άρθρο 10 – Είδη Ενισχύσεων και Κινήτρων

"3. Businesses that have not made any profits for no use in the last six years prior to the application for membership are eligible to receive the aids of b. And c of par. 1. "

ΕΟΑΕΝ : Η παρ. 3 οδηγεί στον αποκλεισμό τις ΜΜΕ από τα κίνητρα της επιχορήγησης και της ενίσχυσης του μισθολογικού κόστους, επειδή δεν εμφάνισαν κέρδη την τελευταία 6ετία. Για τις νησιωτικές περιοχές που οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επλήγησαν υπέρμετρα από την οικονομική και μεταναστευτική κρίση η διάταξη αυτή επιβάλλεται να καταργηθεί.

Article 12 - Special categories of aid

ΕΟΑΕΝ : In island regions must clear differentiation in the level of rates of direct grants to investment projects of small and micro enterprises.
Ειδικότερα προτείνουμε:
α) αυξημένα ποσοστά επιχορηγήσεων τουλάχιστον κατά 10 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με τις επιχορηγήσεις επενδύσεων σε ηπειρωτικές περιοχές και
β) σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται σε νησιά που δέχονται αυξημένες μεταναστευτικές ροές και σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων το επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης να φθάνει στο 15%.

Motivation of island businesses to operate

ΕΟΑΕΝ : Επειδή: α) οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι απέτυχαν στο να κρατήσουν ενεργές και κερδοφόρες τις επενδύσεις που έγιναν στις νησιωτικές περιοχές και β) η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά πλήττει ανεπανόρθωτα την επιχειρηματική δραστηριότητα, στο νέο αναπτυξιακό νόμο πρέπει να ενσωματωθούν μια σειρά από λειτουργικά κίνητρα, που είναι αναγκαία για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών επιχειρήσεων.
We recommend:
1) subsidy raw materials and goods transport costs
2) επιδότηση επιτοκίου για κεφάλαια κίνησης
3) reduce tax rates corporate profits
4) Επιδότηση κόστους εργασίας, μέσω της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών

ΕΟΑΕΝ : “στ. επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους τεχνολογίας, πληροφορικής, επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής,”

ΕΟΑΕΝ : Στο εδαφ. στ του άρθρου 12 να προστεθεί η φράση «καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα του Ν.3982/2011 και οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται ή μετεγκαθίστανται σε οργανωμένους υποδοχείς του εδαφ. η», επειδή στις νησιωτικές περιοχές επικρατεί άναρχη χωροθέτηση επιχειρήσεων λόγω έλλειψης χωροταξικών σχεδίων και υπάρχει απόλυτη ανάγκη παροχής κινήτρων για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων (μικρών επιχειρηματικών πάρκων)

Άρθρο 14 – Διαδικασία αξιολόγησης

ΕΟΑΕΝ : Στις Περιφερειακές Επιτροπές Αξιολόγησης, Παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων να συμμετέχουν υποχρεωτικά εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, του Υπουργείου Τουρισμού και της Enterprise Greece.

Article 20 - Aid Payment

"2.Epichorigisi
α. Ποσό που ανέρχεται μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης δύναται να καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, και με την προϋπόθεση της προηγούμενης κάλυψης από την επιχείρηση του συνόλου της ιδίας συμμετοχής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής χρηματοδοτικό σχήμα,”

ΕΟΑΕΝ : Παρ. 2 να προβλεφθεί δυνατότητα προκαταβολής επιχορήγησης 50% έναντι ισόποσου εγγυητικής επιστολής από το ΕΤΕΑΝ, το ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ, ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα.